Author:
Angelina Pjatkovskaja

Vaasimaal

Haridusprogrammis vaatame lähemalt Vana-Kreeka savinõud. Uurime, kus on vaasil suu, kõrvad, kõht ja jalg. Jutustame nõud kaunistava pildi loo. Otsime muuseumi seinamaalidelt toredaid ja lihtsaid mustreid. Lapsed saavad maalida savitopsile oma rõõmsa mustri.  

Märksõnad: Vana-Kreeka vaas, mustrid, seinamaal, loovtegevus 

Kestus: 60 min 

Hind: 6 € õpilase kohta 

Õpitulemused 

Haridusprogrammi läbinud laps:  

  • kuulab ja esitab asjakohaseid küsimusi; 
  • vaatleb ja kirjeldab esemeid paremini; 
  • oskab kasutada pintslit ja värve;  
  • tunneb rõõmu loovast eneseväljendusest. . 

Seos õppekavaga

Programm toetab koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava teemasid „Mina ja keskkond“, „Keel ja kõne” ning „Kunst“. Üldpädevustest arendab haridusprogramm sotsiaalset, kunstiteoste vaatlemise- ja kirjeldamise pädevust ning käelist osavust.  

Õpitulemused 

Haridusprogrammi läbinud õpilane:  

  • väärtustab mineviku kunstipärandit; 
  • oskab vaadelda eset ja seda kirjeldada; 
  • on parandanud oma rütmitunnet ja teab, kuidas kujundada ribaornamenti; 
  • on parandanud käelise tegevuse oskust;  
  • tunneb rõõmu loovast eneseväljendusest. 

Seos õppekavaga

Haridusprogramm toetab põhikooli I astme riikliku õppekava teemasid „Kultuuriline identiteet“ ning „Keskkond ja jätkusuutlik areng“. Üldpädevustest arendab haridusprogramm kultuuri- ja väärtuspädevust.

#õppimine
Asteroid Research Training Workshop - Tartu Ülikool

Kandideerimine asteroidiuuringute koolitusele

#õppimine
Projektijuhtimise terminite töötuba