Autor:
Angelina Pjatkovskaja

Mõõdame, uurime, järeldame

Haridusprogrammis tutvuvad õpilased mõõtevahenditega ning saavad teada, millised on seosed erinevate ühikute vahel. Tegevus toimub rühmatööna, mille käigus mõõdame esemete pikkust, kaalu ja temperatuuri ning saame teada enda ja kaaslaste reaktsioonikiirust. Lapsed õpivad teadusliku meetodi algtõdesid.

Märksõnad: matemaatika, inimeseõpetus, mõõtmine, mõõtühikud 

Kestus: 60–90 min 

Hind: 6 € osaleja kohta

Õpitulemused 

Haridusprogrammi läbinud õpilane: 

  • teab, mis on teadus ja teaduslik meetod ning kuidas seda rakendada; 
  • teeb lihtsate vahenditega praktilisi töid, järgides juhendeid ja ohutusnõudeid; 
  • seletab ja kirjeldab saadud tulemusi ja võrdleb andmeid omavahel; 
  • mõistab mõõtmise vajalikkust ja saab aru, et mõõtmine peab olema täpne. 

Seos õppekavaga

Programm toetab põhikooli riikliku õppekava matemaatika valdkonna teemasid. Üldpädevustest arendab programm suhtlus- ja enesemääratlusoskust.