Autor:
Angelina Pjatkovskaja

Üleannetud (üli)koolis

Haridusprogrammis räägime õpilasreeglite vajalikkusest. Tutvume 19. sajandi ülikooli kartseriga. Saame teada, kuidas tollal korda rikuti. Arutleme, mis on tõsine üleastumine, mis üleannetus. Samuti uurime kartseri seintel olevaid grafiteid ning räägime muinsuskaitsest. Õpilased teevad uurimusliku rühmatöö. Haridusprogrammi lõpus joonistavad õpilased paberile oma grafiti 19. sajandi vahenditega: söe või tuši ja sulega. 

Märksõnad: ajalugu, Tartu Ülikool, kultuuripärand, käitumisreeglid, turvalisus, kohustus, karistus, kartser, grafiti, muinsuskaitse 

Kestus: 60–75 min 

Hind: 6 € osaleja kohta 

Õpitulemused  

Haridusprogrammi läbinud õpilane:  

  • sai teadmisi Tartu Ülikooli ja Eesti kultuuriloost;  
  • analüüsib noorte käitumist 19. sajandil ning võrrelda seda oma koolieluga;  
  • teab, mis ülesanne on Muinsuskaitseametil, ja väärtustab kultuuripärandit; 
  • oskab uurida, vaadelda ja tegutseda muuseumi keskkonnas; 
  • õpib oma mõtteid väljendama suuliselt ja loovtegevuse kaudu. 

Seos õppekavaga

Haridusprogramm toetab põhikooli II astme riikliku õppekava teemat „Inimeseõpetus“ ning „Turvalisus ja riskikäitumine“. Lõimib inimeseõpetust, ajalugu, kunstiõpetust. Üldpädevustest arendab kultuuri- ja väärtuspädevust, enesemääratluspädevust ning suhtlus- ja õpipädevust.