Autor:
Sten-Ander Ojakallas

Ideekonkursi lähteülesanne

Tartu Ülikooli muuseum otsib Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 põhiprogrammi kuuluvasse kobarprojekti "Toomemäe taasavamine” kunstnikku kunstiteose loomiseks koostöös teadlase ja õpilastega. Käesolev ideekonkurss on projekti ühele osale nimega “Elupäästja”. Selle keskmes on Tartus tehtud teadussaavutused, mis on muutnud paljude inimeste maailmapilti, pikendanud inimkonna eluiga ja tõstnud elukvaliteeti. 

Projekti eesmärk on avada kunsti ja teaduse sümbioosis üks kaasaja teaduses oluline valdkond – geneetika – ja muuta see läbi kunstilise väljenduse ühiskonnas mõistetavamaks ja põnevamaks. Tänaseks on teadusharu saavutanud rahvusvaheliselt suure tähtsuse, kuna seostub erinevate teadus- ja eluvaldkondadega (nt personaalmeditsiin, arheoloogia, vaimne tervis jne). Eestis on geneetika tuntus ühiskonnas kasvanud tänu Tartu Ülikooli Eesti Geenivaramu tööle, millega on tänaseks liitunud 20% Eesti täisealisest elanikkonnast. 

Projekti väljundiks on kunstniku poolt Toomemäe väliruumi loodav teos, mis tutvustab geneetika erinevaid tahke. Teos avatakse 2024. aasta mais. Teose vormi suhtes oleme paindlikud, sh võib tegu olla väiksemateks osadeks jagatud tervikinstallatsiooniga, mis paikneb mitmes kohas üle Toomemäe. Tingimuseks on, et teos peab olema interaktiivne, mis tähendab, et sellega saab näiteks midagi teha, vormi mõjutada, jätta oma jälje. Kuna Toomemägi on Keskkonnaameti poolt kaitstav piirkond, siis tuleb asukohad eelnevalt kooskõlastada.  

Ajakava ja eelarve 

Kunstnik alustab koostööd muuseumi ja teadlastega aprillis 2023 ja on projektiga seotud installatsiooni mahavõtmiseni 2024. aasta septembris.  

Projekti teostamiseks on 23 000€, mis on jagatud tööjõukuludeks (6000€) ja teostamise kuludeks (17 000€ koos km-ga) rahaks. Teostuseks mõeldud summast on maksimaalselt 1 000€ lubatud kulutada transpordi- ja majutuskulude katmiseks. 

Protsess 

Projekti olulised märksõnad on koosloome ja erinevate osapoolte kaasamine. Kunstnikult ootame avatust töötada installatsiooni kontseptsiooni loomiseks ja interaktiivsuse arendamiseks koos muuseumi esindajate, teadlastega ja kogukonnaga.  

Lisaks teadlaste kaasamisele on projekti juures oluline koostöö kogukonnaga. Soovime põhikooliõpilaste kaasatust, kelle ülesanne on koguda lähtematerjale, mida saab kasutada inspiratsioonina teose loomiseks. Läbirääkimisi õpilaste leidmiseks peab muuseum. Koostöös kunstnikuga sõnastatakse õpilastele sisend, millist materjali koguda ja kuidas kogumisprotsess võiks välja näha.  

Projekti jooksul korraldame kunstnikule tutvustavaid arutelusid ja ringkäike, et avada geneetika, pärilikkuse, muuseumihariduse ja interaktiivsusega seotud teemasid, mis aitavad koguda mõtteid kunstiteose loomiseks. Praeguseks on projekti kaasatud TÜ genoomika instituudi teadlased, kuid projekti arenedes on konsultantidena võimalik kaasata ka teiste teadusalade esindajaid. 

Kunstnikult ootame valmidust töötada koos teadlaste, õpilaste ja muuseumi esindajatega, osalemist projektiaruteludel, õpilastega kohtumist ja nendega praktiliste ülesannete läbiviimist (maht kuni kuus tundi), ühe publikuprogrammi sisustamist (pärast installatsiooni avamist 2024. aastal). Praktiliste ülesannete ja muuseumi publikuprogrammi läbiviimiseks saab tuge muuseumi haridus- ja kommunikatsiooniosakondadelt. 

Tingimused 

- Teos peab välitingimustes vastu pidama viis kuud 2024. aasta maist septembri lõpuni. Teosele võib luua ka varjualuse, aga see peab mahtuma töö teostamiseks ettenähtud eelarvesse ja saama kinnituse Tartu linnavalitsuselt ja Keskkonnaametilt.  

- Oluline on läbimõeldud valgustuslahendus ning teose(te) hooldusega seonduv.  

- Teos peab olema interaktiivne (nt saab sellega midagi teha, vormi mõjutada, jätta oma jälje vms).  

- Konkursi võitja peab arvestama projekti ajakavaga. Projekt algab 2023. aasta aprillis, mil ühel päeval vahemikus 18.–20. aprill peab kunstnik aitama muuseumil korraldada esimest töötuba üldhariduskooli õpilastele. Töötoa idee vormib kunstnik koos muuseumiga ja aitab seda eelmainitud perioodil läbi viia. Töötoa käigus uuritakse, kuidas ja milliste vahenditega anda oma teadmistele geneetikast kunstiline vorm ning õpilased saavad anda sisendit ka Toomemäele loodavale kunstiteosele. Teos peab Toomemäel valmima 2024. aasta maikuuks, mil see avatakse. Projekti lõpetuseks juhendab kunstnik ka installatsiooni mahavõtmist 2024. aasta septembri lõpus.  

Intellektuaalomand 

Projekti käigus valminud töö autorile kuuluvad vastavalt kehtivale autoriõiguse 

seadusele kunstiteose autoriõigused. Võistlustöö esitamisega annab osaleja nii 

Hankijale kui ka SA Tartu 2024-le loa oma võistlustöö varaliste autoriõiguste 

kasutamiseks, sh. õiguse võistlustööd (sealhulgas selle pealkirja) levitada, tõlkida, eksponeerida, edastada, koostada ja välja anda tulemuste kogumikke ning süstamatiseerida tulemusi projekti kestuse jooksul. Kunstiteose kavandeid võib Hankija kasutada pressimaterjalide koostamisel ja avaldada oma kodulehel. 

Kunstiteos kuulub pärast mahavõtmist kunstnikule, aga oleme avatud ka arutelule, kuidas anda teosele uus elu pärast projekti lõppu. 

Konkursi korraldus 

Hindame kandidaate kahes järgus.  

  • Konkursil osalemiseks palume huvilistel saata portfoolio (3–6 näidet) varasemast loomingust. Lisaks lühike kirjeldus (maksimaalselt 3000 tähemärki) sellest, kuidas läheneksite kunstiteose loomisele koostöös teadlaste, õpilaste ja muuseumiga ning mis teid motiveerib projektis osalema. Selles voorus annab portfoolio 40% ja kirjeldus 60% hindest.  

  • Laekunud portfooliote ja kirjelduste põhjal valib žürii välja kolm kandidaati, kellega viiakse läbi vestlus. Vestlusel lähtutakse järgmistest märksõnadest: jätkusuutlikkus (teose võimalikud materjalid ja nende järelelu); avatus koosloomeks õpilaste, muuseumi ja teadlastega; teadusest inspiratsiooni allikana; interaktiivsus (oluline publiku suhe installatsiooniga); riskiplaan (mis on kandidaadi riskid ja kuidas neid maandab); sobivus ajakavaga. 

Töid hindab žürii järgmises koosseisus: 

Mary-Ann Talvistu, kunstiteadlane ja vabakutseline kuraator 
Maarin Ektermann, kunstikriitik, kuraator ja õppejõud 
Jaanika Anderson, TÜ muuseumi teadusdirektor 
Tiiu Kreegipuu, TÜ muuseumi haridusosakonna juhataja 
Ingrid Sahk, TÜ muuseumi kuraator
Hele Priimets, Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 programmiliini Teadus ja Tehnoloogia juht 

Konkurss kestab 16.02–16.03. Projektiga jätkava kunstniku valik tehakse märtsi lõpuks.

Meediakajastus

JÄRELVAATA: milline on meedia roll ühiskonna kestliku kursi kujundamisel?

Hullu Teadlase sünnipäev

Hullu Teadlase sünnipäev „Tagasi keskaega“

Euroopa päeva veebiloeng 7. mail

Huvilisi oodatakse 7. mail Euroopa päeva avalikule veebiloengule