Author:
Andres Tennus

Otsimismäng „Imelised iidsed asjad“

Tartu Ülikooli kunstimuuseumi näitusel „Iidamast-aadamast. Heaks eluks vajalikud asjad“ on õpilased detektiivi rollis. Fotokillu järgi otsitakse näituselt esemeid ning nuputatakse, millega on tegu. Seejärel saavad lapsed tutvustada oma leidu teistele. Arutleme, kuidas need iidsed esemed muutsid ammusel ajal inimeste elu paremaks ja mis asjad on tänapäeval laste elus vajalikud. Tunni teises pooles meisterdame. 

Märksõnad: piltkiri, pitsat, lootosking, lehvik, õlilamp, amulett,  vaatlemine, loovtegevus 

Kestus: 60 min 

Hind: 6 € osaleja kohta

Õpitulemused  

Haridusprogrammi läbinud õpilane:  

  • on saanud teadmisi kultuuriloost ja selle mitmekesisusest;  
  • mõistab ainelise kultuuri tähtsust inimkonna arengus; 
  • seostab muuseumis nähtut oma isikliku kogemusega;  
  • oskab uurida, vaadelda ja tegutseda muuseumi keskkonnas. 

Seos õppekavaga

Haridusprogramm toetab põhikooli I astme riikliku õppekava  teemasid „Kultuuriline mitmekesisusidentiteet“ ning „Keskkond ja jätkusuutlik areng“.  Programm lõimib ja toetab emakeele-, loodus- ja inimeseõpetuse, kunsti- ja tööõpetuse aineid. Haridusprogramm arendab kultuuri- ja väärtuspädevust, sotsiaalset pädevust, õpipädevust ja enesemääratluspädevust. 

#õppimine
Asteroid Research Training Workshop - Tartu Ülikool

Kandideerimine asteroidiuuringute koolitusele

#õppimine
Projektijuhtimise terminite töötuba