Author:
Andres Tennus

Heaks eluks vajalikud asjad. Vanaaja kultuuridest ja eluolust

Tartu Ülikooli kunstimuuseumis tutvume vanaaja kultuuride originaalesemetega. Rühmatööna otsivad õpilased esemeid, uurivad ja tutvustavad neid kaasõpilastele. Arutleme asjade tähtsuse üle ühiskonna arengus ning pöörame tähelepanu vanaaja kultuuride saavutustele. Haridusprogrammis on mitmeid aktiivtegevusi, näiteks kiilkirja ja hieroglüüfi kirjutamist. 

Märksõnad: ajalugu, kirjandus, kunst, punase- ja mustafiguuriline keraamika, kiilkiri, hieroglüüfid, tsikuraat, püramiid, pühakujud, egiptuse amuletid 

Kestus: 60–75 min  

Hind: 6 € osaleja kohta

Õpitulemused

Haridusprogrammi läbinud õpilane:  

  • teab tähtsamaid vanaaja kultuure ja nende eripärasid (Mesopotaamia, Egiptus, Kreeka, Hiina, Jaapan); 
  • omab teadmisi erinevate kultuuride olme, kirjakunsti, uskumuste, arhitektuuri jm kohta; 
  • mõistab ainelise kultuuri tähtsust ajaloo allikana; 
  • analüüsib esemeid ja  otsib infot näituselt. 

Seos õppekavaga

Haridusprogramm arendab enesemääratluspädevust, kultuuri- ja väärtuspädevust, sotsiaalset pädevust, õpipädevust ja suhtluspädevust. 

#õppimine
Asteroid Research Training Workshop - Tartu Ülikool

Kandideerimine asteroidiuuringute koolitusele

#õppimine
Projektijuhtimise terminite töötuba