Autor:
Angelina Pjatkovskaja

Ained

Haridusprogramm toimub teadusteatri vormis, aga lapsed saavad ka ise katsetada. Katsete kaudu saame teada, mis on ained, keemilised reaktsioonid, põhiolekud ning ainete omadused.

Märksõnad: loodusõpetus, keemia, katsed, ained, molekul, aine olek ja aine omadus 

Kestus: 60 min 

Hind: 6 € osaleja kohta

Keskendume mõttele, et maailm koosneb imepisikestest osakestest, millest omakorda moodustuvad ained. Haridusprogramm seob keemia põhiteemad lõbusalt üheks tervikuks. Näiteks teeme elevandihambapastat, et näha keemilise reaktsiooni toimumist.

Õpitulemused 

Haridusprogrammi läbinud õpilane: 

 • eristab kolme aineolekut; 
 • kirjeldab õhku kui ainete segu ja teab, kuidas on seotud hapnik ja põlemine; 
 • eristab aineid nende omaduste põhjal; 
 • tunneb huvi looduse ja selle uurimise vastu ning kasutab julgelt loovust; 
 • mõistab, et inimene on osa loodusest ning inimeste elu sõltub loodusest;  
 • teeb lihtsate vahenditega praktilisi töid, järgides juhendeid ja ohutusnõudeid. 

Seos õppekavaga

Haridusprogramm toetab põhikooli riikliku õppekava teemasid „Tervis ja ohutus“ ning „Keskkond ja jätkusuutlik areng“. Üldpädevustest toetab programm sotsiaalseid, loodusteaduste ja tehnoloogiaalaseid oskusi.

Teise kooliastme jaoks seostame enamiku teemasid ja katseid vee kui ainega ning räägime ka vee olulisusest ja säästmisest. Haridusprogramm seob keemia põhiteemad lõbusalt üheks tervikuks. Näiteks teeme elevandihambapastat, et selgitada keemilise reaktsiooni olemust.

Õpitulemused 

Haridusprogrammi läbinud õpilane: 

 • kirjeldab vee olekuid, nimetab jää sulamis-, vee külmumis- ja keemistemperatuuri; 
 • toob näiteid inimtegevuse mõju ja reostumise tagajärgede kohta veekogudele. 
 • kirjeldab õhku kui ainete segu ja teab, kuidas on seotud hapnik ja põlemine; 
 • tunneb huvi looduse ja selle uurimise vastu ning kasutab julgelt loovust; 
 • mõistab, et inimene on osa loodusest ning inimeste elu sõltub loodusest;  
 • teeb lihtsate vahenditega praktilisi töid, järgides juhendeid ja ohutusnõudeid.

Seos õppekavaga

Haridusprogramm toetab põhikooli riikliku õppekava teemasid „Tervis ja ohutus“ ning „Keskkond ja jätkusuutlik areng“. Üldpädevustest toetab programm sotsiaalseid, loodusteaduste ja tehnoloogiaalaseid oskusi.

Haridusprogrammis kordame keemia põhitõdesid ning liigume edasi aatomiehituse ja lahustuvuse teema juurde. Õpilased uurivad praktilise tööna ainete lahustuvust vees ning määravad rühmas, kas tegemist on lahustumise, segunemise või settimisega. Teise praktilise tööna eraldavad õpilased vildikast kromatograafia meetodil värvained.

Õpitulemused 

Haridusprogrammi läbinud õpilane: 

 • mõistab keemiliste nähtuste füüsikalist olemust ning looduslike protsesside keemilist tagapõhja; 
 • oskab märgata keemiaga seotud probleeme igapäevaelus, keskkonnas ja inimtegevuses; 
 • eristab lahuseid ja pihuseid ning toob näiteid nende kohta looduses ja igapäevaelus; 
 • teab keemiliste reaktsioonide esilekutsumise võimalusi, tunneb ära reaktsiooni toimumist iseloomulike tunnuste järgi.

Seos õppekavaga

Haridusprogramm toetab riikliku õppekava teemasid „Tervis ja ohutus“ ning „Keskkond ja jätkusuutlik areng“. Üldpädevustest toetab programm sotsiaalseid, loodusteaduste ja tehnoloogiaalaseid oskusi.